Prevázdkový poriadok

Prevázdkový poriadok

 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ 

Preambula 

1. Vlastníkom Hradu Šariš (ďalej len „hrad“) je Mesto Veľký Šariš (ďalej len „mesto“). Tento Prevádzkový poriadok Hradu Šariš (ďalej len „prevádzkový poriadok“) je záväzný pre užívateľov hradu vymedzených ďalej v tomto prevádzkovom poriadku, ktorí sú povinní vopred sa s ním oboznámiť a dodržiavať jeho ustanovenia. Mesto zabezpečuje prevádzku hradu, má právo kontrolovať dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku a usmerňovať aktivity na hrade. Vstup na hrad je na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Hrad je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku, rozprestiera sa na vyvýšenine sopečného pôvodu, severozápadne od mesta. Je národnou kultúrnou pamiatkou a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch s piatym stupňom ochrany. 

Článok I 

Účel 

1. Tento prevádzkový poriadok určuje základné podmienky užívania hradu pre komerčné využívanie rôznymi subjektami, podmienky organizovania kultúrnych, spoločenských a iných podujatí v areáli hradu súvisiacich s históriou hradu a podmienky vykonávania archeologického výskumu a pamiatkovej ochrany hradu. 

2. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých organizátorov podujatí a iných užívateľov hradu v zmysle odseku 1. 

3. Účelom tohto prevádzkového poriadku je najmä ochrana a využitie hradu a s tým spojená ochrana osôb pri pohybe v areáli hradu. 

Článok II 

Prístup k hradu 

1. Prístup k hradu je povolený len po trasách špecifikovaných v tomto článku. 

2. Pri využívaní lesných ciest sa postupuje v zmysle § 25 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Osoba s úmyslom vstúpiť s motorovým vozidlom na lesné cesty je povinná vopred uzatvoriť dohodu s ich vlastníkom alebo správcom; vstup s motorovým vozidlom bez povolenia vlastníka alebo správcu lesa je zakázaný. 

3. Trasy prístupových komunikácií k hradu, vrátane náučného chodníka a turistickej trasy na hrad sú uvedené v prílohe č. 2. 

Článok III 

Podmienky užívania hradu 

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje podmienky využívania hradu po stránke obnovy, rekonštrukcie, statického zabezpečenia, archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu, organizovania podujatí na hrade, na jeho komerčné využitie a na hromadné akcie. Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podmienky využitia hradu za účelom jeho účelného obhospodarovania, údržby a starostlivosti o hrad; ďalej upravuje podmienky spolupráce mesta so subjektami pracujúcimi na hrade. 

2. Vstupovať do areálu hradu a užívať areál hradu v rozpore s odsekom 1 je zakázané. 

3. Akýkoľvek projekt, ktorého akoukoľvek súčasťou by bol hrad, musí byť pred jeho podaním konzultovaný s mestom a je podmienený súhlasom mesta. 

4. Propagácie spojené s akýmkoľvek komerčným využitím hradu musia byť vopred schválené mestom. Propagáciou sa rozumejú písomné, zvukové a obrazové záznamy, tlačoviny, knihy, filmy, reklamné pútače a iné formy propagácie. 

5. Uskutočňovať akúkoľvek reklamnú alebo agitačnú činnosť, vykonávať predajnú činnosť alebo poskytovanie služieb, vyberať dobrovoľné príspevky alebo dary a uskutočňovať akékoľvek zbierky v areáli hradu možno len so súhlasom mesta. 

Článok IV 

Organizovanie podujatí v areáli hradu 

1. V areáli hradu sa uskutočňujú jednorazové alebo pravidelné aktivity spoločenského, športového, turistického a náučného charakteru najmä za účelom relaxu, oddychu, vzdelávania a poznávania hradu a jeho histórie. 

2. Podujatia organizované v areáli hradu podliehajú povoleniu mesta. 

3. Organizátor podujatia v areáli hradu musí požiadať o povolenie zorganizovať podujatie v areáli hradu na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3, a predložiť ho na Mestský úrad Veľký Šariš najmenej 30 dní pred plánovaným dňom konania tohto podujatia, ak nejde o zmluvu uzatvorenú za týmto účelom s mestom; tlačivo podľa prvej časti vety je dostupné na webovom sídle mesta. 

4. Využívanie areálu hradu na turistické a výchovno-vzdelávacie účely organizované subjektami, ktorých účelom založenia je združovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, neziskovými organizáciami a registrovanými cirkvami je bezplatné; pri organizovaní podujatí v areáli hradu na účely uvedené v prvej časti vety inými subjektami sú podmienky využitia areálu hradu určené vždy v zmluve uzatvorenej za týmto účelom s mestom. 

5. V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu na iné účely ako sú špecifikované v odseku 4, je organizátor tohto podujatia povinný uhradiť mestu príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu kultúrnej pamiatky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnej výške: 

• 100 eur/deň pre podujatie s dĺžkou trvania do 4 hod. s počtom účastníkov do 50 osôb vrátane, 

• 200 eur/deň pre podujatie s dĺžkou trvania do 4 hod. s počtom účastníkov viac ako 50 osôb, 

• 500 eur/deň pre podujatie s dĺžkou trvania nad 4 hod., ak nejde o zmluvu uzatvorenú za týmto účelom s mestom, 

• 24 eur/deň za umiestnenie predajného stánku alebo obdobného zariadenia (ďalej len „predajné zariadenie“); tento príspevok uhrádza mestu subjekt, ktorý je vo vzťahu k predajnému zariadeniu predávajúcim podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Šariš v znení neskorších predpisov, 

• 50 eur za uskutočnenie sobáša na hrade, 

• 100 eur/deň za fotenie a filmovanie na hrade pre komerčné účely. 

6. Ak je s organizovaním podujatia v zmysle odseku 4 alebo 5 spojený odber elektriny z elektrického zdroja v areáli hradu, organizátor tohto podujatia alebo predávajúci uvedený v odseku 5 je povinný uhradiť mestu aj primeranú náhradu spotrebovanej elektriny určenú správcom hradu. 

Článok V 

Činnosť občianskych združení a iných subjektov 

1. Občianske združenia a iné subjekty, ktoré pomáhajú pri obnove, konzervácii, údržbe, výskume a obhospodarovaní hradu, môžu tak robiť len so súhlasom mesta. 

2. Občianske združenia a iné subjekty pomáhajúce pri obnove, konzervácii, údržbe, výskume a obhospodarovaní hradu predložia každý rok do 15. februára svoje návrhy na práce v areáli hradu na ďalší kalendárny rok. 

3. Mesto uzatvorí so subjektom podľa odseku 2 zmluvu na príslušný rok, v ktorej bude uvedený rozsah prác, podmienky a časový harmonogram prác, ktoré tento subjekt v príslušnom roku na hrade vykoná. 

4. Všetky stavebné práce, architektonicko-historický výskum, projekčné práce a archeologický výskum v areáli hradu podliehajú schváleniu Krajského pamiatkového úradu v Prešove. 

5. Bašta č. 10 hradu môže byť využívaná občianskymi združeniami podľa podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej za týmto účelom s mestom na príslušný rok. 

Článok VI 

Osobitné ustanovenia 

1. Archeologický výskum a pamiatkovú ochranu v areáli hradu zabezpečuje mesto prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. 

2. Distribuovanie informácií pre turistov, predaj občerstvenia, poskytovanie propagačných materiálov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli hradu zabezpečuje mesto, prípadne na základe zmluvného vzťahu alebo povolenia mesta iná fyzická alebo právnická osoba. 

Článok VII 

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva mesto prostredníctvom ním určených osôb. 

2. V prípade porušenia toho prevádzkového poriadku mesto uplatní sankcie podľa osobitných predpisov. 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Priania, pripomienky a iné podnety v súvislosti s hradom môžu užívatelia hradu v zmysle tohto prevádzkového poriadku poslať e-mailom na adresu: hradsaris@velkysaris.sk. 

2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 01.11.2021. 

Súčasťou tohto prevádzkového poriadku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Grafické znázornenie plochy hradu a jeho vyhradené miesta 

Príloha č. 2 – Trasy prístupových komunikácií k hradu, vrátane náučného chodníka 

Príloha č. 3 – Vzor žiadosti o povolenie zorganizovať podujatie v areáli hradu 

JUDr. Viliam Kall 

primátor mesta