Prevázdkový poriadok

Prevázdkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ 

 Preambula

 1. Vlastníkom Hradu Šariš (ďalej len „hrad“) je Mesto Veľký Šariš (ďalej len „mesto“). Tento Prevádzkový poriadok Hradu Šariš (ďalej len „prevádzkový poriadok“) je záväzný pre užívateľov hradu vymedzených ďalej v tomto prevádzkovom poriadku, ktorí sú povinní vopred sa s ním oboznámiť a dodržiavať jeho ustanovenia. Mesto zabezpečuje prevádzku hradu, má právo kontrolovať dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku a usmerňovať všetky činnosti na hrade. Vstup na hrad je na vlastné nebezpečenstvo. 
 1. Hrad je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku, rozprestiera sa na vyvýšenine sopečného pôvodu, severozápadne od mesta. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch s piatym stupňom ochrany. 

Článok I

Účel 

 1. Tento prevádzkový poriadok určuje predovšetkým základné podmienky užívania hradu na komerčné využívanie rôznymi subjektami, podmienky organizovania kultúrnych, spoločenských a iných podujatí v areáli hradu a podmienky vykonávania archeologického výskumu a pamiatkovej ochrany hradu.
 1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre organizátorov podujatí a iných užívateľov hradu v zmysle odseku 1. 
 1. Účelom tohto prevádzkového poriadku je najmä ochrana a využitie hradu a s tým spojená ochrana osôb pri ich pohybe v areáli hradu. 

Článok II

Prístup k hradu 

 1. Prístup k hradu je povolený iba po trasách špecifikovaných v tomto článku.
 1. Pri využívaní lesných ciest sa postupuje v zmysle § 25 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov; vstup s motorovým vozidlom na lesné cesty bez súhlasu vlastníka alebo správcu lesa je zakázaný. Okrem súhlasu podľa prvej vety sa na umožnenie vstupu s motorovým vozidlom na lesné cesty, ktoré sú prístupovými komunikáciami k hradu v zmysle odseku 3, vyžaduje aj povolenie príslušného orgánu ochrany prírody.
 1. Trasy prístupových komunikácií k hradu, vrátane náučného chodníka a turistickej trasy na hrad sú uvedené v prílohe č. 2. 

  Článok III

Podmienky užívania hradu

 1. Tento prevádzkový poriadok upravuje podmienky využívania hradu po stránke obnovy, rekonštrukcie, statického zabezpečenia, archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu a organizovania podujatí v areáli hradu na jeho komerčné a iné využitie. Tento prevádzkový poriadok ďalej upravuje podmienky využitia hradu za účelom obhospodarovania, údržby a starostlivosti o hrad; zároveň upravuje podmienky spolupráce mesta so subjektami pracujúcimi na hrade.  

 

 1. Vstupovať do areálu hradu a užívať hrad v rozpore s odsekom 1 je zakázané.  

 

 1. Projekt, ktorého akoukoľvek súčasťou je hrad, musí byť pred jeho podaním konzultovaný s mestom a je podmienený súhlasom mesta. 

 

 1. Propagácie spojené s komerčným využitím hradu musia byť vopred schválené mestom. Propagáciou v zmysle prvej vety sa rozumejú písomné, zvukové a obrazové záznamy, tlačoviny, knihy, fotografie, filmy, reklamné pútače a iné formy propagácie.
 1. Uskutočňovať akúkoľvek reklamnú alebo agitačnú činnosť, vykonávať predajnú činnosť alebo poskytovanie služieb, vyberať dobrovoľné príspevky alebo dary a uskutočňovať akékoľvek zbierky v areáli hradu možno iba so súhlasom mesta. 

            

Článok IV 

Organizovanie podujatí v areáli hradu

 

 1. V areáli hradu sa uskutočňujú jednorazové alebo pravidelné aktivity spoločenského, športového, turistického a náučného charakteru najmä za účelom relaxu, oddychu, vzdelávania a poznávania hradu a jeho histórie. 

 

 1. Podujatia organizované v areáli hradu podliehajú povoleniu mesta. 
 1. O povolenie zorganizovať podujatie v areáli hradu je organizátor tohto podujatia povinný požiadať na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 3, a predložiť ho na Mestský úrad Veľký Šariš najmenej 30 dní pred plánovaným dňom konania tohto podujatia, ak nejde o zmluvu uzatvorenú za týmto účelom s mestom. Tlačivo podľa prvej vety je dostupné na webovom sídle mesta.
 1. Využívanie hradu:
 1. na turistické a výchovno-vzdelávacie účely subjektami, ktorých účelom založenia je združovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, neziskovými organizáciami a registrovanými cirkvami,
 2. na nekomerčné účely subjektami, ktorými sú právnické osoby so sídlom na území mesta,

je bezplatné.

Pri podujatí organizovanom v areáli hradu na účely uvedené v prvej vete subjektami definovanými v prvej vete sú podmienky využitia hradu pre organizátora tohto podujatia určené vždy v zmluve uzatvorenej za týmto účelom s mestom. 

  

 1. V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu na iné účely alebo inými subjektami ako špecifikuje odsek 4 je organizátor tohto podujatia povinný uhradiť mestu príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu kultúrnej pamiatky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 19/2022 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnej výške: 

a) 150 eur/deň za podujatie s dĺžkou trvania do 4 hod. a počtom účastníkov najviac 50 osôb, okrem podujatí podľa písm. e) a f),

b) 250 eur/deň za podujatie s dĺžkou trvania do 4 hod. a počtom účastníkov viac ako 50 osôb,

c) 500 eur/deň za podujatie s dĺžkou trvania nad 4 hod.,

d) 40 eur/deň za umiestnenie predajného stánku alebo obdobného zariadenia (ďalej len „predajné zariadenie“); tento príspevok uhrádza mestu subjekt, ktorý je vo vzťahu k predajnému zariadeniu predávajúcim podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Šariš v znení neskorších predpisov,

e) 100 eur/deň za uskutočnenie sobáša, pokiaľ je jeho dĺžka trvania do 4 hod. a počet účastníkov najviac 50 osôb, inak vo výške uvedenej v písm. b) alebo c), 

f) 100 eur/deň za fotenie alebo filmovanie na komerčné účely, pokiaľ je jeho dĺžka trvania do 4 hod. a počet účastníkov najviac 50 osôb, inak vo výške uvedenej v písm. b) alebo c),

ak nejde o zmluvu uzatvorenú za týmto účelom s mestom.

Umiestnenie predajného zariadenia podľa písm. d) sa nepovažuje za podujatie organizované v areáli hradu; tým nie je dotknutá povinnosť úhrady príspevku v zmysle písm. d).

6. Ak je s organizovaním podujatia v zmysle odseku 4 alebo 5 spojený odber elektriny z elektrického zdroja v areáli hradu (ďalej len „elektrina“), organizátor tohto podujatia je povinný uhradiť mestu aj primeranú náhradu za elektrinu spotrebovanú organizátorom tohto podujatia. Primeranú náhradu podľa prvej vety určí mesto.

7. Ustanovenia odsekov 2 až 6 s výnimkou odseku 5 písm. d) sa nevťahujú na podujatia organizované v areáli hradu, ktorých organizátorom je mesto.

8. V prípade umiestnenia predajného zariadenia v areáli hradu vzniká povinnosť úhrady príspevku v zmysle odseku 5 písm. d) aj bez konania podujatia organizovaného v areáli hradu.    

Článok V

Činnosť občianskych združení a iných subjektov

 

 1. Občianske združenia a iné subjekty, ktoré pomáhajú pri obnove, konzervácii, údržbe, výskume a obhospodarovaní hradu, môžu tak robiť iba so súhlasom mesta. 

                                                              

 1. Občianske združenia a iné subjekty pomáhajúce pri obnove, konzervácii, údržbe, výskume a obhospodarovaní hradu predložia mestu každoročne do 15. februára svoje návrhy na práce v areáli hradu na príslušný kalendárny rok.  
 1. Mesto uzatvorí so subjektom podľa odseku 2 zmluvu na príslušný kalendárny rok, v ktorej sa uvedie rozsah prác, podmienky a časový harmonogram prác, ktoré tento subjekt v príslušnom kalendárnom roku na hrade vykoná. 

 

 1. Všetky stavebné práce, architektonicko-historický výskum, archeologický výskum a projekčné práce v areáli hradu podliehajú schváleniu Krajského pamiatkového úradu v Prešove. 

 

 1. Bašta č. 10 hradu môže byť využívaná občianskymi združeniami podľa podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej za týmto účelom s mestom.  

Článok VI

Osobitné ustanovenia

 1. Archeologický výskum a pamiatkovú ochranu v areáli hradu vykonáva mesto vždy prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. 
 2. Distribuovanie turistických informácií, predaj občerstvenia, poskytovanie propagačných materiálov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli hradu zabezpečuje mesto, prípadne na základe súhlasu mesta iná osoba. 

Článok VII

Kontrola a sankcie

 1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva mesto prostredníctvom ním určených osôb. 

 

2. V prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku mesto uplatní sankcie podľa osobitných predpisov. 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Priania, pripomienky a iné podnety v súvislosti s hradom môžu užívatelia hradu v zmysle tohto prevádzkového poriadku poslať e-mailom na adresu: hradsaris@velkysaris.sk. 

 

 1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 01.07.2023. 

Súčasťou tohto prevádzkového poriadku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Grafické znázornenie plochy hradu a jeho vyhradených miest

Príloha č. 2 – Trasy prístupových komunikácií k hradu

Príloha č. 3 – Tlačivo žiadosti o povolenie zorganizovať podujatie v areáli hradu

JUDr. Viliam Kall

  primátor mesta