Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

 NÁVŠTEVNÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ 

Preambula 

1. Vlastníkom Hradu Šariš (ďalej len „hrad“) je Mesto Veľký Šariš (ďalej len „mesto“). Tento Návštevný poriadok Hradu Šariš (ďalej len „návštevný poriadok“) je záväzný pre návštevníkov hradu vymedzených ďalej v tomto návštevnom poriadku, ktorí sú povinní vopred sa s ním oboznámiť a dodržiavať jeho ustanovenia. Mesto zabezpečuje prevádzku hradu, má právo kontrolovať dodržiavanie tohto návštevného poriadku a usmerňovať aktivity na hrade. Vstup na hrad je na vlastné riziko. 

2. Hrad je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku, rozprestiera sa na vyvýšenine sopečného pôvodu, severozápadne od mesta. Je národnou kultúrnou pamiatkou a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch s piatym stupňom ochrany. 

Článok I 

Účel 

1. Tento návštevný poriadok určuje základné podmienky užívania hradu jeho návštevníkmi, ktorými sú osoby podľa článku III odsek 1. 

2. Účelom tohto návštevného poriadku je najmä ochrana a využitie hradu a s tým spojená ochrana osôb pri pohybe v areáli hradu a zároveň ochrana okolitého lesa pred nepriaznivými antropogénmymi vplyvmi. 

Článok II 

Prístup k hradu 

1. Prístup k hradu je povolený len po trasách špecifikovaných v tomto článku. 

2. Pri využívaní lesných ciest sa postupuje v zmysle § 25 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Osoba s úmyslom vstúpiť s motorovým vozidlom na lesné cesty je povinná vopred uzatvoriť dohodu s ich vlastníkom alebo správcom; vstup s motorovým vozidlom bez povolenia vlastníka alebo správcu lesa je zakázaný. 

3. Trasy prístupových komunikácií k hradu, vrátane náučného chodníka a turistickej trasy na hrad sú uvedené v prílohe č. 2. 

Článok III 

Pokyny pre návštevníkov hradu 

1. Návštevníkom hradu (ďalej len „návštevník“) je každá fyzická osoba, ktorá sa v areáli hradu zdržuje za účelom jeho nekomerčného využívania. Komerčné a iné využitie hradu upravuje Prevádzkový poriadok Hradu Šariš. 

2. Každý návštevník využívajúci ohnisko v areáli hradu je povinný sa správať a riadiť pri zakladaní ohňa podľa poučení uvedených na tabuli označujúcej povolené ohnisko v areáli hradu. 

3. Návštevníci používajú len hygienické zariadenia – chemické WC. 

4. V areáli hradu je návštevníkovi zakázané: 

• premiestňovať odpadkové koše, stoly a lavičky, 

• vstupovať na stavenisko, kde prebiehajú archeologické, rekonštrukčné a konzervačné práce, 

• vstupovať za zábrany s nápisom ZÁKAZ VSTUPU, 

• obmedzovať iných návštevníkov nevhodným správaním, 

• používať pyrotechniku, 

• poškodzovať kroviny a stromy, 

• pohybovať sa po ruinách objektov a hradbách, 

• jazdiť na bicykli a vstupovať s motorovými vozidlami, 

• zakladať oheň a táboriť mimo na to určených miest – označených tabuľou „ohnisko“ alebo „táborisko“, 

• umožniť voľný pohyb psov bez vôdzky a náhubku, 

• konzumovať omamné a iné psychotropné látky, 

• uskutočňovať akúkoľvek propagačnú a agitačnú činnosť, 

• vykonávať predajnú činnosť alebo poskytovanie služieb, 

• vyberať dobrovoľné príspevky alebo dary, 

• uskutočňovať akékoľvek zbierky, 

• používať zbrane a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie a majetok, 

• lietať s dronom bez súhlasu mesta a rozhodnutia Dopravného úradu Slovenskej republiky, 

• vykonávať iné činnosti, ktoré sú zakázané podľa osobitných predpisov. 

5. V čase zdržiavania sa na hrade musí každý návštevník dodržiavať čistotu a všetky svoje odpadky umiestniť do vyhradených zberných nádob. 

6. V prípade vzniku požiaru je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť na bezplatný telefonický kontakt: 150, respektíve 112. 

7. V prípade spozorovania nedodržiavania tohto návštevného poriadku, poškodzovania hradu alebo inej závažnej udalosti, je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť správcovi hradu alebo na Mestský úrad Veľký Šariš počas jeho úradných hodín na tel. č.: 051/ 321 41 11. 

8. Správcovská služba hradu je oprávnená upozorniť návštevníka na porušovanie tohto návštevného poriadku. 

9. Dieťa do 10 rokov veku má povolený vstup do areálu hradu len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby, ktorá zodpovedá za jeho správanie. 

10. Pri hromadnom vstupe školských skupín do areálu hradu je za nich zodpovedný príslušný pedagóg. 

11. Distribuovanie informácií pre turistov, predaj občerstvenia, propagačných materiálov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli hradu zabezpečuje mesto, prípadne na základe zmluvného vzťahu alebo povolenia mesta iná fyzická alebo právnická osoba. 

12. V prípade táborenia v areáli hradu, stany je možné postaviť s povolením správcu hradu a môžu stáť len v čase od 19:00 hod. do 9:00 hod. nasledujúceho dňa. 

Článok IV 

Príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu hradu 

1. Návštevník je povinný uhradiť mestu príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu kultúrnej pamiatky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnej výške: 

a/ vstup do areálu hradu 

• deti do 6 rokov veku bezplatne, 

• deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia 1,00 euro/deň, 

• dospelí 2,00 eurá/deň, 

• rodinný vstup 2 dospelí + 3 deti 4,00 eurá/deň, 

• permanentka na kalendárny rok 20,00 eur, 

• pre obyvateľov mesta bezplatne, 

b/ vstup na Donjon/jednorazový 

• deti do 6 rokov veku bezplatne, 

• deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia, dospelí 1,00 euro, 

• pre obyvateľov mesta bezplatne; 

c/ vstup do bašty č. 6 hradu/jednorazový 

• deti do 6 rokov veku bezplatne, 

• deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia, dospelí 1,00 euro, 

• pre obyvateľov mesta bezplatne; 

vstup na Donjon a do bašty č. 6 hradu je len so sprievodcom a v čase určenom správcom hradu v závislosti od ročného obdobia. 

V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš je mesto oprávnené určiť na deň konania tohto podujatia výšku príspevkov v zmysle písm. a/ inak. 

2. Prehliadka hradu je poskytovaná za úhradu sprievodcovskej službe hradu, a to vo výške 1,00 euro/osoba, pričom prehliadky hradu sú počas sezóny od 01.05. do 30.09. denne a mimo sezóny len cez víkend; úhrada za prehliadku hradu je klasifikovaná ako príspevok podľa odseku 1. 

3. Poskytnutie ubytovania v bašte č. 10 hradu je za úhradu správcovskej službe hradu, a to vo výške 15,00 eur za osobu a noc; úhrada za ubytovanie v bašte č. 10 hradu je klasifikovaná ako príspevok podľa odseku 1. 

4. Ako príspevok podľa odseku 1 je klasifikovaná aj časť tržieb inkasovaných od návštevníkov za využitie vyhliadkového ďalekohľadu umiestneného na Donjone, ktorá mestu prislúcha na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom vyhliadkového ďalekohľadu. 

5. Okrem povinných príspevkov v zmysle odsekov 1 až 4 môže návštevník prispieť na rekonštrukciu hradu a jeho prevádzku aj dobrovoľným príspevkom, a to do pokladničky, ktorá je za týmto účelom voľne prístupná v areáli hradu; dobrovoľné príspevky v tejto pokladničke sú v pravidelných intervaloch mestom vyberané, pričom mesto zároveň pravidelne informuje o stave takto prijatých finančných prostriedkov, a to na www.velkysaris.sk. 

6. Vždy v prvú nedeľu v kalendárnom mesiaci je vstup podľa odseku 1 bezplatný. 

Článok V 

Prevádzková doba 

1. Prevádzková doba na hrade je v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod., kedy je zabezpečená sprievodcovská služba hradu nasledovne: 

• mesiace máj, jún, júl, august, september: denne 

• mesiace január, február, marec, apríl, október, november, december: sobota, nedeľa. 

2. Sprievodcovskú službu hradu poskytuje správca hradu, poverení zamestnanci mesta a dobrovoľníci občianskych združení jednotným komunikačným konceptom. 

3. Počas prevádzkovej doby podľa odseku 1 je sprístupnená bašta č. 10 hradu v sprievode sprievodcu určenom správcom hradu a v súlade s príslušnými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami. 

4. Prehliadka hradu so sprievodcom určeným správcom hradu je v hodinových intervaloch; maximálny počet návštevníkov v jednej sprevádzanej skupine je 20 a v bašte č. 10 hradu 10. 

Článok VI 

Zákaz vstupu, vylúčenie 

1. Z areálu hradu môže byť vykázaná osoba alebo skupina osôb aj bez vrátenia príspevkov podľa článku IV odsek 1 až 3, ak táto osoba alebo skupina osôb napriek napomenutiu správcovskou službou hradu porušuje tento návštevný poriadok alebo neuposlúchne výzvy a pokyny správcu hradu alebo sprievodcovskej služby hradu. 

2. Vstup do areálu hradu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu hradu. 

Článok VII 

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto návštevného poriadku vykonáva mesto prostredníctvom ním určených osôb. 

2. V prípade porušenia toho návštevného poriadku mesto uplatní sankcie podľa osobitných predpisov. 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Priania, pripomienky a iné podnety v súvislosti s hradom môžu návštevníci zapísať do návštevnej knihy hradu alebo poslať e-mailom na adresu: hradsaris@velkysaris.sk. 

2. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť 01.11.2021. 

Súčasťou tohto návštevného poriadku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Grafické znázornenie plochy hradu a jeho vyhradené miesta 

Príloha č. 2 – Trasy turistického a náučného chodníka k hradu 

JUDr. Viliam Kall 

primátor mesta