Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ

Preambula

 1. Vlastníkom Hradu Šariš (ďalej len „hrad“) je Mesto Veľký Šariš (ďalej len „mesto“). Tento Návštevný poriadok Hradu Šariš (ďalej len „návštevný poriadok“) je záväzný pre návštevníkov hradu vymedzených ďalej v tomto návštevnom poriadku, ktorí sú povinní vopred sa s ním oboznámiť a dodržiavať jeho ustanovenia. Mesto zabezpečuje prevádzku hradu, má právo kontrolovať dodržiavanie tohto návštevného poriadku a usmerňovať všetky činnosti na hrade. Vstup na hrad je na vlastné riziko. 
 1. Hrad je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku, rozprestiera sa na vyvýšenine sopečného pôvodu, severozápadne od mesta. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch s piatym stupňom ochrany. 

Článok I

Účel

 1. Tento návštevný poriadok určuje základné podmienky užívania hradu jeho návštevníkmi, ktorými sú osoby podľa článku III odsek 1. 
 1. Účelom tohto návštevného poriadku je najmä ochrana a využitie hradu a s tým spojená ochrana osôb pri ich pohybe v areáli hradu a zároveň ochrana okolitého lesa pred nepriaznivými antropogénmymi vplyvmi.

Článok II

Prístup k hradu

 1. Prístup k hradu je povolený iba po trasách špecifikovaných v tomto článku. 
 1. Pri využívaní lesných ciest sa postupuje v zmysle § 25 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov; vstup s motorovým vozidlom na lesné cesty bez súhlasu vlastníka alebo správcu lesa je zakázaný. Okrem súhlasu podľa prvej vety sa na umožnenie vstupu s motorovým vozidlom na lesné cesty, ktoré sú prístupovými komunikáciami k hradu v zmysle odseku 3, vyžaduje aj povolenie príslušného orgánu ochrany prírody.
 1. Trasy prístupových komunikácií k hradu, vrátane náučného chodníka a turistickej trasy na hrad sú uvedené v prílohe č. 2.

Článok III

Pokyny pre návštevníkov hradu 

 1. Návštevníkom hradu (ďalej len „návštevník“) je fyzická osoba, ktorá počas návštevnej doby v zmysle tohto návštevného poriadku (ďalej len „návštevná doba“):

a) hodlá vstúpiť do areálu hradu, alebo

b) sa zdržuje v areáli hradu,

za účelom jeho nekomerčného využívania.

Komerčné a iné využitie hradu upravuje Prevádzkový poriadok Hradu Šariš. 

 1. Každý návštevník využívajúci ohnisko v areáli hradu je povinný správať sa podľa poučení uvedených na tabuli označujúcej povolené ohnisko v areáli hradu.
 1. Návštevníci používajú v areáli hradu iba hygienické zariadenia – chemické WC.
 1. V areáli hradu je návštevníkovi zakázané:
  • premiestňovať odpadkové koše, stoly a lavičky,
  • vstupovať na stavenisko, kde prebiehajú archeologické, rekonštrukčné a konzervačné práce, 
  • vstupovať za zábrany s nápisom ZÁKAZ VSTUPU, 
  • obmedzovať iných návštevníkov nevhodným správaním, 
  • používať pyrotechniku, 
  • poškodzovať kroviny a stromy, 
  • pohybovať sa po ruinách objektov a hradbách, 
  • jazdiť na bicykli alebo kolobežke a vstupovať s motorovým vozidlom, 
  • zakladať oheň a táboriť mimo na to určených miest – označených tabuľou „ohnisko“ alebo „táborisko“, 
  • umožniť voľný pohyb psa bez vôdzky a náhubku, 
  • konzumovať omamné a iné psychotropné látky,
  • uskutočňovať akúkoľvek propagačnú a agitačnú činnosť,
  • vykonávať predajnú činnosť alebo poskytovanie služieb,
  • vyberať dobrovoľné príspevky alebo dary,
  • uskutočňovať akékoľvek zbierky, 
  • používať zbrane a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie a majetok,
  • lietať s dronom bez súhlasu mesta a povolenia Dopravného úradu Slovenskej republiky,
  • vykonávať iné činnosti, ktoré sú zakázané podľa osobitných predpisov.
 1. V čase zdržiavania sa na hrade musí návštevník dodržiavať čistotu a všetky svoje odpadky umiestniť do vyhradených zberných nádob v areáli hradu.
 1. V prípade vzniku požiaru na hrade je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť na bezplatný telefonický kontakt: 150, respektíve 112.
 1. Ak návštevník spozoruje nedodržiavanie tohto návštevného poriadku, poškodzovanie hradu alebo inú závažnú udalosť v areáli hradu, je povinný toto bezodkladne nahlásiť správcovskej službe hradu alebo na Mestský úrad Veľký Šariš počas jeho úradných hodín na tel. č.: 051/ 321 41 11.
 1. Správcovská služba hradu je oprávnená upozorniť návštevníka na porušovanie tohto návštevného poriadku.
 1. Dieťa do 10 rokov veku má vstup do areálu hradu povolený iba v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby, ktorá zodpovedá za jeho správanie.
 1. Pri hromadnom vstupe do areálu hradu školskými skupinami je za nich zodpovedný príslušný pedagóg.
 1. Distribuovanie turistických informácií, predaj občerstvenia, poskytovanie propagačných materiálov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli hradu zabezpečuje mesto, prípadne na základe súhlasu mesta iná osoba.
 1. V prípade táborenia v areáli hradu je stany možné postaviť iba s povolením správcovskej služby hradu a môžu stáť v čase od 19:00 hod. do 9:00 hod. nasledujúceho dňa.

Článok IV 

Príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu hradu

 1. Návštevník je povinný uhradiť mestu príspevok na čiastočnú kompenzáciu nákladov na správu kultúrnej pamiatky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 19/2022 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnej výške:
 1. vstup do areálu hradu  
  • deti do 6 rokov veku bezplatne,
  • deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia, študenti,

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím         2,00 eur/deň,

  • dospelí         3,00 eur/deň,
  • rodinný vstup 2 dospelí + 3 deti         6,00 eur/deň,
  • pre obyvateľov mesta   bezplatne;
 1. vstup na Donjon/jednorazový 
  • deti do 6 rokov veku bezplatne,
  • deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia, študenti,

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

dospelí   2,00 eur,

  • pre obyvateľov mesta bezplatne;
 1. vstup do bašty č. 6 hradu/jednorazový 
  • deti do 6 rokov veku bezplatne,
  • deti nad 6 rokov veku, dôchodcovia, študenti,

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

dospelí   2,00 eur,

  • pre obyvateľov mesta bezplatne;

d) zážitkový vstup 

  • atrakcia           3,00 eur/deň,
  • aktivita         1,00 eur/deň.

V súvislosti so vstupmi v zmysle písm. a) až c) sa poskytuje prehliadka hradu podľa článku V odsek 2; vstup na Donjon a vstup do bašty č. 6 hradu je iba so sprievodcovskou službou hradu. V rámci zážitkového vstupu sa poskytujú historické atrakcie a aktivity v rozsahu určenom sprievodcovskou službou hradu.

2. V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš je mesto oprávnené určiť na deň konania tohto podujatia výšku a štruktúru príspevku v zmysle odseku 1 inak.

 1. V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš sa príspevok podľa odseku 1 písm. a) neuhrádza mestu, ale na jeho vyberanie od návštevníkov je oprávnený organizátor tohto podujatia, ak:

a) ide o ich vstup do areálu hradu v súvislosti s týmto podujatím a mesto nie je organizátorom tohto podujatia, a zároveň

b) mesto na základe zmluvného vzťahu s organizátorom tohto podujatia neurčilo na deň konania tohto podujatia povinnosť úhrady príspevku v zmysle odseku 1 písm. a) inak, a zároveň

c) organizátor tohto podujatia si vymienil, aby mesto nevyberalo od návštevníkov príspevok podľa odseku 1 písm. a), pokiaľ ide o ich vstup do areálu hradu v súvislosti s týmto podujatím.

 1. V prípade podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš je mesto povinné zamedziť návštevníkom vstup do areálu hradu počas konania tohto podujatia, ak:

a) si to organizátor tohto podujatia vymienil, a zároveň

b) nejde o účastníkov tohto podujatia, ktorých určil organizátor tohto podujatia.

 1. Okrem príspevku podľa odseku 1 môžu návštevníci prispieť mestu aj dobrovoľným príspevkom, a to do pokladničky, ktorá sa za týmto účelom nachádza v areáli hradu a je pre nich voľne prístupná.

Článok V

Návštevná doba 

 1. Návštevná doba je v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod., kedy je zabezpečená sprievodcovská služba hradu nasledovne:  
   • mesiace máj, jún, júl, august, september: denne okrem pondelka,
   • mesiace január, február, marec, apríl, október, november, december: sobota, nedeľa.
 1. Prehliadka hradu je poskytovaná sprievodcovskou službou hradu, pričom prehliadky hradu sú počas sezóny od 01.05. do 30.09. denne okrem pondelka, a mimo tejto sezóny iba cez víkend. Prehliadka hradu je v hodinových intervaloch; maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 25.
 1. Každý návštevný deň v zmysle odseku 1 sa považuje:
   • za hromadné podujatie podľa osobitných predpisov konané v areáli hradu (ďalej len „hromadné podujatie“),
   • za príležitostný trh podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Šariš v znení neskorších predpisov, ktorý sa koná v areáli hradu (ďalej len „príležitostný trh“);

povinnosť mesta vyhlásiť konanie príležitostného trhu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Šariš v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) sa považuje za splnenú na základe tohto návštevného poriadku; každý návštevný deň v zmysle odseku 1 je zároveň trhovým dňom príležitostného trhu s predajným časom zodpovedajúcim návštevnej dobe podľa odseku 1, ak nie je určený v zmysle VZN inak.

 1. Mimo návštevných dní v zmysle odseku 1 je hromadným podujatím iba podujatie organizované v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš. Mimo návštevných dní v zmysle odseku 1 je príležitostným trhom iba príležitostný trh, ktorého konanie mesto vyhlási v zmysle VZN.
 1. Návštevným dňom na hrade je aj deň konania podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš, ktoré sa koná mimo návštevných dní v zmysle odseku 1; v prípade podujatia organizovaného v areáli hradu podľa Prevádzkového poriadku Hradu Šariš konaného mimo návštevnej doby podľa odseku 1 sa za návštevnú dobu považuje časový úsek:

a) od začiatku do ukončenia tohto podujatia, pokiaľ sa koná mimo návštevných dní v zmysle odseku 1;

b) od 10:00 hod. do ukončenia tohto podujatia, pokiaľ sa koná v návštevný deň v zmysle odseku 1 a jeho začiatok je o 10:00 hod. alebo neskôr a ukončenie po 18:00 hod.;

c)od začiatku tohto podujatia do 18:00 hod., pokiaľ sa koná v návštevný deň v zmysle odseku 1 a jeho začiatok je pred 10:00 hod. a ukončenie najneskôr o 18:00 hod.;

d) od začiatku do ukončenia tohto podujatia, pokiaľ sa koná v návštevný deň v zmysle odseku 1 a jeho začiatok je pred 10:00 hod. a ukončenie o 18:00 hod. alebo neskôr.

Článok VI

Zákaz vstupu, vylúčenie

 

 1. Z areálu hradu môže byť vykázaná osoba alebo skupina osôb aj bez vrátenia príspevku podľa článku IV odsek 1, ak napriek napomenutiu správcovskou službou hradu porušuje tento návštevný poriadok alebo neuposlúchne výzvu sprievodcovskej služby hradu na dodržiavanie tohto návštevného poriadku. 

 

 1. Vstup do areálu hradu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva hradu by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu hradu. 

 

Článok VII

Kontrola a sankcie

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto návštevného poriadku vykonáva mesto prostredníctvom ním určených osôb. 

 

2. V prípade porušenia tohto návštevného poriadku uplatní mesto sankcie podľa osobitných predpisov. 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Priania, pripomienky a iné podnety v súvislosti s hradom môžu návštevníci zapísať do návštevnej knihy hradu alebo poslať e-mailom na adresu: hradsaris@velkysaris.sk. 
 1. Správcovskú službu hradu a sprievodcovskú službu hradu zabezpečuje mesto.
 1. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť 01.07.2023. 

Súčasťou tohto návštevného poriadku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Grafické znázornenie plochy hradu a jeho vyhradených miest

Príloha č. 2 – Trasy prístupových komunikácií k hradu

JUDr. Viliam Kall

  primátor mesta