Ochrana prírody

Ochrana prírody

Národná prírodná rezervácia

Šarišský hradný vrch

Chránené územie vyhlásené v roku 1964 na území výrazného izolovaného vulkanického Šarišského vrchu nad Veľkým Šarišom. Toto územie je významnou fytogeografickou lokalitou v severozápadnej časti Šarišskej vrchoviny. Kopec je významný geomorfologický útvar tvorený mladotreťohornými amfibolickýmo-pyroxenickými andezitmi a granátom. Kopec má  nadmorskú výšku 570 m.n.m.. Túto rezerváciu tvorí hlavne les, chranné pásmo siaha až na priľahlé pasienky a sady . Na tomto území prevládajú trojfázové hnedé lesné pôdy. Z klimatického hľadiska sa začleňuje  medzi mierne teplé oblasti s priemernými ročnými zrážkami 650-850mm. Šarišský hradný vrch bol dôležitou migračnou cestou na prenikanie teplomilnej vegetácie z juhu. Dáva obvodovým častiam hradného vrchu teplomilný ráz. Na formovanie a charakter tejto vegetácie  má veľký vplyv Hlavne:

-fytogeograficé postavenie – nachádza sa v poriečnej oblasti rieky Tprysa. Tá bola dôležitá na prenikanie teplomilného rastlinstva z juhu.

-konfigurácia terénu – ide o izolovaný kopec, ktorý je celodenne vystavený pôsobeniu dôležitých ekologických faktorov ako svetlo, teplo. 

O toto územie prejavili záujem botanici už v prvej polovici 19.storočia. Práve tu bol opísaný nový druh slovenskej flóry ďateliny – ďatelina šarišská /Trifolium sarosienze/, ako charakteristický druh teplomilných dubových lesov. Práve táto rastlina je spojená  s menom známeho botanika F. Hazslinszkého (1818-1896) Botanik Májovský pri štúdiu teplomilnej vegetácie hradného vrchu upozornil na veľmi vzácny výskyt kosatca trávolistého /Iris graminea/, Medzi ďalšie vzácne rastliny, ktoré sa ešte aj teraz nachádzajú na hradnom vrchu patrí ľalia zlatohlavá /Lilium martagon/, hrachor chlpatý /Lathyrus hisulus/ a čiatočne chránená zimozeleň menšia /Vinca minor/. Za poškodenie, odtrhnutie, zašliapnutie týchto rastlín hrozí vysoká pokuta. Rozloha hradného vrchu je cca 4,5ha. Rezervácia patrí medzi najstaršie maloplošné chránené územia Prešovského kraja.

Hradný vrch

Pre firmy

Staňte sa partnerom

Aktivity na hrade